Salgs og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Besen Group AS

1. Innledning

1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder foran andre leveringsbetingelser og dokumenter så langt de ikke uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellompartene.

1.2 Besen Group har rett til å utføre kredittsjekk av Kjøper. Dersom resultatet av kredittsjekken ikke er tilfredsstillende etter Besen Groups rutiner, kan Besen Group avvise bestillinger fra Kjøperen.

1.3 Med mindre annet er skriftlig avtalt utfører ikke Besen Group montering av produktene, og har ikke noe ansvar for dette.

2. Tilbud – Priser

2.1 Tilbud gitt av Besen Group gjelder i det tidsrom angitt i tilbudet, eller hvis dette ikke er angitt, i fem virkedager.

2.2 Prisene baseres på de til enhver tid gjeldende priser. Alle priser er angitt eks. MVA, hvis ikke annet fremkommer skriftlig. Besen Group forbeholder seg retten til å endre priser og rabatter uten varsel.

3. Miljøgebyr

3.1 Miljøgebyr for EE-avfall er inkludert i produktprisene for alle produkter i Besen Groups vareregister. For produkter som leveres direkte fra tredjeparts leverandør/produsent og som ikke ligger i Besen Groups vareregister vil Besen Group kunne viderefakturere Miljøgebyr for EE-avfall i henhold til leverandørens/produsents faktura.

4. Produktinformasjon

4.1 Alle data (inkl. priser) som finnes i produktinformasjoner og prislister er kun bindende i den utstrekning det er særskilt skriftlig avtalt. Besen Group forbeholder seg retten til å endre pakningsstørrelse, konstruksjoner, mål og varesortiment uten varsel.

4.2 Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende materiell forblir Besen Groups eiendom. Kjøper har ingen rett til å bruke disse på andre måter enn det som er skriftlig og uttrykkelig avtalt.

5. Levering og forsendelse

5.1 Varer som leveres fra Besen Groups hovedlager leveres DDP (duty delivery paid) til Kjøpers faste lageradresse ulosset. Bestillingsvarer (dvs. varer som ikke normalt er i Besen Groups faste lagersortiment) prises i hvert enkelt tilfelle.

5.2 Hvis Kjøper unnlater å ta imot leveransen til avtalt tid, skal Kjøper likevel betale ved forfall. Unnlater Kjøper å motta leveransen, kan Besen Group kreve kompensasjon for de ekstra kostnader, herunder frakt- og lagringskostnader, som Kjøpers manglende mottak medfører for Besen Group.

5.3 Ved nattleveranser og i andre spesielle tilfeller vil Besen Group levere uten kvittering av mottager. Besen Group regner i slike tilfeller varen for levert når den er satt på avtalt sted. Dette betyr at;

Kjøper tar over ansvar og har risiko for at varene er tilstrekkelig sikret.

Besen Group/transportør dekker ikke eventuelle mangler ved / skader påført leveranse etter avlevering. Kjøper og transportør avtaler seg imellom ved behov for nøkler.

6. Betalingsbetingelser

Hvis ikke annet er avtalt forfaller leveranser til betaling 14 dager fra fakturadato, som normalt er samme dag som varene sendes ut til Kjøper fra Besen Group. Ved forsinket betaling belastes Kjøperen med forsinkelsesrente som er påført faktura. Besen Group forbeholder seg retten til å nekte å akseptere bestillinger og/eller stanse leveringer dersom kredittgrense gitt av Besen Group er overskredet, eller det foreligger mislighold av tidligere fakturaer. Bestillingsvarer vil normalt kreves forskuddsbetalt helt eller delvis, avhengig av avtale, størrelse og innhold.

Ved betaling via faktura samarbeider vi med og Tillit AS for it-løsning og Aprila Bank ASA for fakturakjøp. For å handle på faktura som bedrift må du oppgi organisasjonsnummer. Forutsetninger for å få handle mot faktura er blant annet at du representerer et norsk aksjeselskap eller enkeltmannsforetak med folkeregistrert adresse i Norge, og at du er over 18 år. En kredittsjekk av foretaket du representerer vil bli gjort. Samtlige fakturaer er Aprila Bank ASA sin eiendom, befriende betaling kan kun skje til Aprila Bank ASA. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli sendt til inkasso.

7. Salgspant – sikkerhet

Besen Group forbeholder seg salgspant i de solgte produkter inntil hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt. Besen Group forbeholder seg retten til å kreve annen sikkerhet i tillegg eller i stedet for salgspant. Kjøper har ikke rett til å videreselge leverte produkter som er beheftet med salgspant før hele kjøpesummen med omkostninger er betalt.

8. Leveringstid

Den oppgitte leveringstiden er veiledende, med mindre det uttrykkelig fremgår skriftlig i ordrebekreftelsen eller i skriftlig avtale at den er bindende. For lagerførte produkter som er bestilt innen avtalt tid, er leveringstidspunkt i henhold til Besen Group AS’ og transportørens ruteplan.

9. Undersøkelsesplikt

Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt, og før leveransen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Unnlater Kjøper å foreta slike undersøkelser, og forholdet burde vært oppdaget ved undersøkelsen, bortfaller Besen Groups mangelansvar.

10. Produktansvar

Med de begrensninger som følger av produktansvarslovens (lov av 23.12.1998 nr. 104) ufravikelige bestemmelser, er Besen Group kun ansvarlig for personskade hvis det kan dokumenteres at skaden skyldes grove feil eller forsømmelser begått av Besen Group eller noen som han svarer for. Besen Group har ikke noe ansvar for skade på fast eiendom og løsøre som inntrer mens varen er i Kjøperens besittelse. Heller ikke har Besen Group ansvar for skade på produkter fremstilt av Kjøperen, eller på produkter der disse inngår.

11. Ansvar for forsinkelser

Besen Group er bare ansvarlig for tap påført Kjøperen som følge av Besen Groups forsinkelse, dersom dette er skriftlig avtalt på forhånd.

12. Ansvar for feil eller mangler

12.1 Dersom Kjøper ved mottak av den enkelte leveranse avdekker frakt¬skader, eller at enkeltvarer har synlige feil eller mangler, jf. Kjøpers undersøkelsesplikt etter pkt. 9 ovenfor, må Kjøper melde fra til Besen Group uten ugrunnet opphold, som normalt er innen 7 dager etter varemottak. Leveranseavviket skal dokumenteres med angivelse av pakkseddelnummer, antall kolli, vekt m.m. som er skadet overfor transportør og Besen Group. NB! Transportskader må være anmerket på fraktbrevet og signert av sjåfør. Ved korrekt innmelding av skade, feil eller mangel, vil Besen Group avhjelpe mangelen.

12.2 I en periode på 12 måneder etter den enkelte leveranse er mottatt av Kjøper, er også Besen Group ansvarlig for å utbedre skjulte feil og mangler som Kjøper ikke hadde mulighet til å avdekke i sin inspeksjon etter pkt. 9. Dette forutsetter at Kjøper har reklamert skriftlig uten ugrunnet opphold.

12.3 Varer som har feil eller mangler skal returneres Besen Group. Besen Groups ansvar for feil og mangler er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen etter Besen Groups valg. Omlevering gjøres ved levering av erstatningsvare på samme eller tilsvarende måte som opprinnelig vare har blitt levert av Besen Group. Besen Group er ikke forpliktet til å betale erstatning for eventuelt tap som følge av mangelen. Besen Group er heller ikke ansvarlig for kostnader til videretransport fra leveringssted, demontering, installasjon, deponering eller lignende i forbindelse med reparasjon eller omlevering, og Kjøper kan heller ikke kreve erstattet slike kostnader ved eventuell dekningstransaksjon.

12.4 For erstatningsdeler som leveres i forbindelse med utbedring av mangel som Besen Group svarer for, gjelder ingen egen reklamasjonsperiode. Reklamasjon for slike deler utløper samtidig med utløpet av reklamasjonsperioden for den opprinnelige leveransen.

12.5 Mangelsansvaret gjelder ikke dersom:

Det er gjort inngrep i varen uten Besen Groups samtykke.

Varen er skadet som følge av ukyndig behandling i henhold til teknisk dokumentasjon.

Varen er skadet som følge av feil bruk og/eller feil montasje eller kobling av varen eller brudd på offentlige bestemmelser.

Skaden følger av alminnelig slitasje og elde som følger av normal bruk, mangelfullt vedlikehold eller overbelastning av leveransen.

13. Garanti

13.1 Garantitiden varierer for produkt til produkt og avhenger av hvilken garanti det aktuelle produkt har oppgitt.

13.2 Garantien dekker material- og produksjonsfeil, og er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen etter Besen Groups valg. Pkt. 12, 3-5 gjelder tilsvarende.

14. Erstatningsbegrensning

Ved forsinkelse, mangler eller andre krav i tilknytning til avtalen er Besen Group ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, herunder men ikke begrenset til tapt fortjeneste, tapt omsetning, tapte innsparingsmuligheter, krav fra tredjepart eller annen konsekvensskade påført Kjøperen. Maksimal erstatning knyttet til den enkelte leveranse er begrenset til en sum tilsvarende vederlaget for den aktuelle leveransen.

15. Fritakelsesgrunner (Force Majeure)

Følgende omstendigheter skal anses som fritakelsesgrunner dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: Lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler, (stengte veier/togforbindelser m. m.) alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeids¬kraft, innskrenkinger av, forsinkelse av, eller mangel på leveranse fra underleverandør.

16. Retur av varer

16.1 Retur kan kun skje når det er skriftlig avtalt og utfylt retur-dokument er mottatt. For at returen skal kunne godkjennes og kreditering gjennomføres, må kopi av returdokumentet legges sammen med varen. Varene må være kjøpt av Besen Group. Varene sendes til angitt sted. Kjøper betaler returfrakten og bærer selv risikoen for varen frem til anvist lagersted.

16.2 Standard lagervarer på returtidspunktet levert av Besen Group i kontrakts¬messig stand, mot faktura- eller salgsordrereferanse, tas i retur i 12 måneder etter forsendelsesdato mot beregning av returgebyr 20 % av varens nettopris på salgstidspunkt, minimum returavgift kr 150,-. Materiell i brutte forpakninger, i salgbare volumer (Besen Groups lager¬beholdning og salgsfrekvens avgjør salgbarhet) krediteres mot beregning av returgebyr 30 %. Retur uten faktura- eller salgsordre¬referanse krediteres mot beregning av avtalepris minus 50 % returgebyr. Retur av varer med fakturaverdi på under 500,- NOK eksklusiv merverdiavgift, krediteres ikke med mindre varene er feil levert av Besen Group. Feil bestilt vare på netthandel / EDI anses som kundefeil mot beregning av returgebyr.

16.3 Varer som ikke er lagervare hos Besen Group AS, tas kun i retur etter avtale og om varen er salgbar til andre kunder.

16.4 Dersom varen er levert i original emballasje, må varen returneres i samme emballasje. Varer som selges i hele forpakninger tas ikke i retur når brudd er foretatt.

17. Tvister

17.1 Enhver tvist som måtte oppstå i anledning av avtalen mellom Kjøper og Besen Group, avgjøres etter norsk rett.

17.2 Tvister som måtte oppstå i anledning avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de ordinære domstolene, med Oslo tingrett som verneting.

Siste utgave ligger alltid på www.Besen Group.no